3.4.16

Σταυρός, το κέντρο της ζωής

Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως
3 Απριλίου 2016

Η αγία Εκκλησία μας την αμέσως επόμενη Κυριακή από αυτή του αγίου Γρηγορίου Παλαμά αφιερώνει στην προσκύνηση του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού. Ο σταυρός κατέχει κεντρική θέση στο βίο κάθε χριστιανού, ο σταυρός συνοδεύει τους μοναχούς στην προσευχή και στο εργόχειρο. Δίχως σταυρό δεν νοείται ανάσταση!Οι φωτογραφίες είναι από υπαίθριο εργόχειρο στο εσφιγμενίτικο αντιπροσωπείο των Καρυών, επί ηγουμενίας του μακαριστού καθηγουμένου μας γέροντος Χρυσοστόμου.Ακολουθούν οι καταβασίες της σταυροπροσκυνήσεως:

Ωδή α’
«Ο θειότατος προετύπωσε πάλαι Μωσής, εν Ερυθρά θαλάσση, διαβιβάσας Ισραήλ, τω Σταυρώ σου την υγράν, τη ράβδω τεμών, ωδήν σοι εξόδιον, αναμέλπων Χριστέ ο Θεός».

Ωδή γ’
 «Στερέωσον Δέσποτα Χριστέ, τω Σταυρώ σου εν πέ­τρα με τη της πίστεως, μη σαλευθήναι τον νουν, εχθρού προσβολαίς του δυσμενούς μόνος γαρ ει Άγιος».

Ωδή δ’
 «Επί Σταυρού σε Δυνατέ, ο φωστήρ ο μέγας κατιδών, τρόμω επαρθείς τας ακτίνας, συνέστειλεν, έκρυ­ψε πάσα δε Κτίσις ύμνησεν, εν φόβω την σην μακροθυμίαν· και γαρ επλήσθη η γη, της σης αινέσεως».

Ωδή ε’
 «Ορθρίζοντες σε ανυμνούμεν, Σωτήρ του Κόσμου ειρήνην, ευράμενοι τω Σταυρώ σου· δι’ ου ανεκαίνισας το γένος το ανθρώπινον, φως προς ανεσπερον άγων ημάς».

Ωδή ς’
«Τον τύπον του θείου Σταυρού Ιωνάς, εν κοιλία του κήτους, τεταμέναις παλάμαις, προδιεχάραξε, και ανέθορε, σεσωσμένος του θηρός, τη δυνάμει σου Λόγε».

Ωδή ζ΄
«Φλογώσεως ο Παίδας ρυσάμενος, σάρκα προσλαβόμενος, ήλθεν επί γης, και Σταυρώ προσηλωθείς, σωτηρίαν ημίν εδωρήσατο, ο μόνος ευλογητός των Πα­τέρων Θεός, και υπερένδοξος».

Ωδή η’
«Χείρας εν τω λάκκω βληθείς, των λεόντων ποτέ, ο μέγας εν Προφήταις, σταυροειδώς εκπετάσας, Δανιήλ αβλαβής, εκ της τούτων καταβρώσεως σέσωσται, ευ­λογών Χριστόν, τον Θεόν εις τους αιώνας».

Ωδή θ΄
«Ω Μήτερ Παρθένε, και Θεοτόκε αψευδής, η τεκούσα ασπόρως, Χριστόν τον Θεόν ημών, τον εν Σταυρώ υψωθέντα σαρκί, σε οι πιστοί, άπαντες αξίως, συν τούτω νυν μεγαλύνομεν».