25.9.08

Δελτίου τύπου 12/25.9.2008

Η Ιερά Μονή Εσφιγμένου ανακοινώνει, ότι σήμερον εξεδικάσθη ενώπιον του Γ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης η υπόθεσις της αφαιρέσεως από καταληψίας ενός τρακτέρ και ωρισμένων άλλων πραγμάτων ιδιοκτησίας της Μονής τον Οκτώβριον του 2005. Τόσον το τρακτέρ όσον και τα άλλα πράγματα είχον κατασχεθή και παραδοθή τότε εις Ιερομόναχον της Μονής μας ως μεσεγγυούχον και έκτοτε βρίσκονται κατ’ ουσίαν εις την κατοχήν της Μονής. Δεδομένου ότι το ζητούμενον δια την Μονήν είναι η εφαρμογή των αποφάσεων Ιεράς Κοινότητος-Πατριαρχείου και Συμβουλίου της Επικρατείας και όχι εκδίκησις η άλλα συναφή, η Μονή ήχθη εις την απόφασιν να δηλώση εις το Δικαστήριον ότι δεν επιθυμεί την τιμωρίαν των κατηγορουμένων, αφού τα πραγματά της περιήλθον εις την κατοχήν της. Η δήλωσις η οποία εγένετο ενώπιον του Δικαστηρίου έχει ως εξής:


"Αριθμ Πρωτ: Φ2.3.2/249

ΔΗΛΩΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ Γ' ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Ιερά Μονή Εσφιγμένου Αγίου Όρους, εκπροσωπουμένη σήμερον 12 (π.ημ.)/25.9.2008 (ν.ημ.) από τον Ιερομόναχον Βαρθολομαίον Εσφιγμενίτην, κ.κ. Αναστάσιον Γαζέταν, απευθυνομένη προς το Γ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείον Θεσσαλονίκης εν σχέσει προς την ασκηθείσαν ποινικήν δίωξιν (ΑΒΩ ΕΓ 22-06/10/387, ΑΒΜ ΣΤ 05/8442, υπόθεσις υπ’αριθμ. εκθέματος 34) κατά των α) Κλεόπα κ.κ. Κωνσταντίνου Μιχαλέ, β) Αντύπα, κ.κ. Σταματίου Φραγκοπούλου επί υπεξαιρέσει κατά την 21.10.2005,
επειδή τα περιγραφόμενα εις το κατηγορητήριον κινητά, τα ανήκοντα εις την κυριότητα και νομήν της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, ευρίσκονται από της 25.10.2005 και εις την κατοχήν της Μονής κατόπιν της κατασχέσεως και παραδόσεως αυτών εις τον ως άνω Ιερομ. Βαρθολομαίον, και
επειδή το ζητούμενον είναι η υλοποίησις των σχετικών διοικητικών αποφάσεων εν σχέσει προς την παράδοσιν των ακινήτων και κινητών κυριότητος και νομής της
δηλώνει
ότι δεν επιθυμεί την τιμωρίαν των ως άνω κατηγορουμένων δια την συγκεκριμένην πράξιν. Τούτο δε ας ληφθεί ως αφορμή δια να συναισθανθούν την κατάστασιν εις την οποίαν έχουν περιέλθει και να παραδώσουν το κεντρικόν κτηριακόν συγκρότημα της Ιεράς Μονής και τα λοιπά παρανόμως κατεχόμενα κινητά και ακίνητα αυτής.

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Εσφιγμένου
Αρχιμ. Χρυσόστομος
και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί."

Το Δικαστήριον απήλλαξεν πράγματι τους κατηγορουμένους και αιρομένης της κατασχέσεως των πραγμάτων διέταξεν και τυπικώς την παράδοσιν αυτών εις την Ιεράν ημών Μονήν Εσφιγμένου.

Η Μονή αισθανομένη ότι έτεινε χείρα καταλλαγής εύχεται εκ βαθέων να πρυτανεύση συντόμως η λογική εις την πλευράν των καταληψιών, ώστε να μη χρειασθούν περαιτέρω, δυσάρεστοι δι’ όλους, ποινικαί διαδικασίαι δια τον τερματισμόν της καταλήψεως και απόδοσιν των κινητών πραγμάτων της.