13.9.08

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Εν τω Ιεροκοινοτικώ Μεγάρω τη 31.8/13.9.2008

Αριθμ. πρωτ. :Φ2.3.1/238
Εξοχώτατον
Διοικητήν Αγίου Όρους
κ. Γ. Δαλακούραν
       Εξοχώτατε κύριε Διοικητά!

       Δια του παρόντος, πληροφορηθέντες περί πυκνών εμφανίσεων εις τα τηλεοπτικά μέσα μαζικής ενημερώσεως του εκ της συνοδίας των «Θωμάδων» Μικράς Αγίας Άννης ιερομονάχου Φιλίππου και επανειλημμένων δηλώσεων αυτού εν σχέσει προς το «θέμα Βατοπαιδίου», είμεθα ηναγκασμένοι να απευθύνωμεν υμίν τα κάτωθι:

Ο ως άνω εξαρτηματικός μοναχός επαναλαμβάνει απεριφράστως και άνευ του ελαχίστου δισταγμού, ότι μέσω της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου έχει προσωπικώς πρόσβασιν προς τον Εξοχώτατον Υφυπουργόν Εξωτερικών κ.κ. Κασσίμην. Το αίτημα δε, το οποίον κατά τας δηλώσεις του υποβάλλει προς τον κ. Υπουργόν επικεντρούται εις την μη ενόχλησιν των καταληψιών της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου και μη εκτέλεσιν των γνωστών περί αυτών αποφάσεων.

Βεβαίως η τοιαύτη εξασφάλισις προσβάσεως δεν είναι άγνωστος και, το καθ’ ημάς, ουδόλως επιθυμούμεν να αναφερθώμεν εις το σοβούν «θέμα Βατοπαιδίου», τας σχέσεις της Μονής αυτής μετά κυβερνητικών παραγόντων κ.λπ.· ετέρωθεν η υπεράσπισις των καταληψιών, αδιαφόρως κινήτρου, παραμένει δικαίωμα παντός. ʼλλως τε πρόκειται περί της προσωπικής γνώμης ενός αναρμοδίου ανθρώπου και ημείς την αντιμετωπίζομεν εν αγάπη με το αγιορειτικόν «να είναι ευλογημένο».


Το πρόβλημα έγκειται εις την πληροφορίαν την οποίαν ακολούθως, πάντοτε απεριφράστως και άνευ δισταγμού, δίδει εις την κοινήν γνώμην ο απολαμβάνων απεριορίστου τηλεοπτικού χρόνου ιερομόναχος, ότι δηλαδή ο κ. Υπουργός του έχει αποκαλύψη επανειλημμένως και ρητώς την πρόθεσιν της Πολιτείας: «μη στενοχωριέστε, δεν πρόκειται να γίνη τίποτε».

Η έκφρασις αύτη, εάν είναι αληθής, εγείρει, ως αντιλαμβάνεσθε, σοβαρότατα ερωτηματικά:

α) Εν τέλει ποίος αποφασίζει δια τα αγιορειτικά θέματα, το Άγιον Όρος, η Εκκλησία, το Συμβούλιον της Επικρατείας η άλλα, άδηλα κέντρα; Και δια την λήψιν των αποφάσεων τι είναι το λαμβανόμενον υπ’ όψιν: η βούλησις των αρμοδίων η η επιθυμία ετεροκλήτων αναρμοδίων;

β) Πως είναι δυνατόν εις το προσκήνιον να εκτυλίσσεται εργώδης προσπάθεια των κορυφαίων αρμοδίων φορέων ως αυτός ούτος ο Οικουμενικός Πατριάρχης, η Ιερά Κοινότης, οι αρμόδιοι δικαστικοί λειτουργοί, προς εκτέλεσιν των αποφάσεων, το επίσημον Κράτος να διαβεβαιοί ότι αι αποφάσεις πρέπει να εκτελεσθούν (ίδετε επισήμους δηλώσεις παρελθόντος Αυγούστου) και ταυτοχρόνως να υφίσταται αντίθετον παρασκήνιον με εμφανιζόμενον συμμετέχοντα τον αρμόδιον Υφυπουργόν; Και όλων αυτών η κατ’επανάληψιν διατυμπάνισις από τηλοψίας να γίνεται ανεκτή άνευ ενός σχολίου εκ μέρους της Πολιτείας;

Εάν όμως δεν είναι αληθής, δεν δικαιολογείται η σιωπή είτε του τόσον ευθέως εμπλεκομένου Υπουργού είτε του αρμοδίου επί του Αγίου Όρους, δηλαδή Υμών, αφ’ ης στιγμής η διατυμπάνισις της υπουργικής δηλώσεως γίνεται ως ελέχθη υπό ενός μεμονωμένου προσώπου μεν, εις επήκοον πάσης της κοινής γνώμης όμως, επί της οποίας ως γνωστόν η κατάληψις της Μονής επιδιώκει ανέκαθεν να στηριχθή.

Δεν δυνάμεθα να εκτιμήσωμεν ποίον είναι το χείρον, να αληθεύη η να μη αληθεύη η είδησις.
Θεωρούντες όμως ότι η υφ’ Υμών εκπροσωπουμένη Πολιτεία σαφώς εκτίθεται εκ των ως άνω ειδήσεων παρακαλούμεν δια την απάντησιν Υμών.   
Επί δε τούτοις διατελούμεν μετά τιμής και ευχών.


Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Εσφιγμένου
+ Αρχιμ. Χρυσόστομος
και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί.