Πατριαρχικό γράμμα περί σχισματικών (1.110/14-12-2002)


ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

Αριθμ.Πρωτ.1110

Οσιώτατοι Επιστάται και Αντιπρόσωποι της Κοινότητος του Αγίου Όρους, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά της ημών Μετριότητος χάρις είη τη υμών Οσιότητι και ειρήνη παρά Θεού.

Η ημετέρα Μετριότης και η περί ημάς Αγία και Ιερά Σύνοδος μεριμνώσα καθηκόντως και πατρικώς δια την εύρυθμον και κανονικήν λειτουργίαν της εν Αγίω Όρει Ιεράς Βασιλικής, Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Εσφιγμένου, της οποίας η αντικανονική κατάληψις επί τριάκοντα όλα έτη δυσφημεί τον Ιερόν Τόπον και αποτελεί κακόν παράδειγμα δια τους εις αυτόν ασκουμένους και τους εκτός αυτού χριστιανούς, εδέχθη δια της συναποστελλομένης Πατριαρχικής ημών και Συνοδικής Πράξεως ότι οι ονομαστικώς αναφερόμενοι εν αυτή και αυθαιρέτως κατέχοντες την ειρήμενην Ιεράν Μονήν και την ιδιότητα των μελών της αδελφότητος αυτής αντιποιούμενοι, είναι σχισματικοί, αποκεκομμένοι αυτοβούλως από της κοινωνίας μετά της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας; και επέβαλεν αυτοίς το κανονικόν επιτίμιον της ακοινωνησίας, ήτοι του μέχρι της ειλικρινούς μετανοίας και επιστροφής αυτών αφορισμού από της εκκλησιαστικής πνευματικής κοινωνίας και σχέσεως μετά της κανονικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Ο επίσημος ούτος χαρακτηρισμός των εν λόγω προσώπων ως σχισματικών συνεπάγεται, ως γνωστόν, κατά το άρθρον 5 του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους και κατά το άρθρον 105 του Ελληνικού Συντάγματος την απαγόρευσιν της εγκαταβιώσεως αυτών εν Αγίω Όρει και συνεπώς προτρεπόμεθα την αγαπητήν ημίν Οσιότητα υμών όπως ενεργήση εν συνεργασία μετά των πολιτειακών εν Αγίω Όρει αρχών, τα δέοντα δια την μετά διακρίσεως απέλασιν αυτών εξ αυτού και την επιστροφήν, των τυχόν χορηγηθέντων αυτοίς εγγράφων, δι ων επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή αυτών εν Αγίω Όρει.

Η δε του Θεού χάρις
και το άπειρον έλεος είησαν μετά της Οσιότητος υμών.
,ββ΄Δεκεμβρίου ιδ΄

Ο Κωνσταντινουπόλεως διάπυρος προς Θεόν ευχέτης Β.

Κατεβάστε το PDF