Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους – Έγγραφο σχετικά με διορισμό νέας αδελφότητας Ι.Μ. Εσφιγμένου (Φ.2.1440/3-10-2005)

KAPYAI THι 20.9/3.10. 2005
APIΘ.ΠPΩT.Φ.2/1440

ΑΠΟΦΑΣΙΣΗ Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους ?θω

επιλαμβανομένη του θέματος της αποκαταστάσεως της νομιμότητος εν τη Ιερά Μονή Εσφιγμένου

1.     λαβούσα υπ' όψιν

2.     την απόφασιν υπ' αριθμ. 736/2005 του Συμβουλίου της Επικρατείας (Επταμελούς Συνθέσεως του Δ Τμήματος),

3.     το υπ' αριθμ. πρωτ. Π 3957 από 21.9.2005 (ν.ημ.) έγγραφον της Γραμματείας του Δ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας προς τον πληρεξούσιον δικηγόρον της Ιεράς Κοινότητος περί των αποφάσεων υπ' αριθμ. 2281-2368/2005 (του αυτού Δ΄ Τμήματος),

4.     τας αποφάσεις της υπό στοιχεία ΡΞΒ /25.8.2005 Συνόδου της Εκτάκτου Διπλής Ιεράς Συνάξεως,

5.     το υπ' αριθμ. Φ.2/34/1346/6-19.9.2005 ιεροκοινοτικόν γράμμα μετά της υπ' αριθ. 497/7.9.2005 μοναστηριακής απαντήσεως προς αυτό,

6.     το από 9.9.2005 πρώτον κοινόν γράμμα τoύ Ιερομονάχου Χρυσοστόμου, άχρι τούδε Γέροντος του παρά τας Καρυάς Ιερού Κελλίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και των μελών της συνοδείας αυτού προς την Ιεράν Κοινότητα,

το από 9.9.2005 δεύτερον κοινόν γράμμα των αυτών επίσης προς την Ιεράν Κοινότητα,

εσκέφθη ως εξής:

Α. Κατά το άρθρον 105 του Συντάγματος «....το ?γιον Όρος είναι σύμφωνα με το αρχαίο προνομιακό καθεστώς του, αυτοδιοίκητο τμήμα του Ελληνικού Κράτους...»(§1, εδ. α)· «το ?γιον Όρος διοικείται σύμφωνα με το καθεστώς του από τις είκοσι Ιερές Μονές του.....» (§2, εδ. α)· «η διοίκησή του ασκείται από αντιπροσώπους των Ιερών Μονών, οι οποίοι αποτελούν την Ιερή Κοινότητα» (§2, εδ. β)· «δεν επιτρέπεται καμία απολύτως μεταβολή στο διοικητικό σύστημα η στον αριθμό των Μονών του Αγίου Όρους ..... » (§2, εδ. γ).

Κατά τον Καταστατικόν Χάρτην του Αγίου Όρους

α. «...η αύξησις η ελάττωσις του αριθμού των Κυριάρχων Ι. Μονών..... επ'ουδενί λόγω επιτρέπεται» (άρθρον 3)·

β. «αι Ιεραί Μοναί εισίν αυτοδιοίκητοι, διοικούνται δε συμφώνως τω εσωτερικώ αυτών κανονισμώ, τον οποίον ψηφίζουν αύται και εγκρίνει η Ιερά Κοινότης, ήτις και ασκεί την εποπτείαν επί της τηρήσεως και ομαλής λειτουργίας αυτού, μη δυναμένου ν' αντίκειται εις τας διατάξεις του παρόντος Καταστατικού Χάρτου» (άρθρον 9)·

γ. η Ιερά Κοινότης ορίζεται «ανώτατος επόπτης επί της τηρήσεως του παρόντος Καταστατικού» (άρθρον 121)·

δ. «έκαστον Κοινόβιον διοικείται εσωτερικώς υπό του Ηγουμένου, της Επιτροπής και της Γεροντίας......» (άρθρον 111)·

ε. «εν τη προαγωγή αδελφού τινος εις Προϊστάμενον απαγορεύεται πάσα ανάμειξις των πατέρων της Μονής ......» (άρθρον 108, εδ. β)·

στ. «η Επιτροπή ...... εκλέγεται κατ' έτος υπό της Γεροντίας εκ των μελών αυτής» (άρθρον 119, εδ. α)·

ζ. «οι αντιπρόσωποι των Ιερών Μονών οι συγκροτούντες την Ιεράν Κοινότητα του Αγίου Όρους εκλέγονται υπό των οικείων Μονών έκαστος κατά τους εσωτερικούς Κανονισμούς αυτών....» (άρθρον 14)·

η. «αι είκοσιν Ιεραί Μοναί διαιρούνται εις πέντε τετράδας, εκάστη των οποίων ασκεί ανά πάσαν πενταετίαν επί εν έτος από της 1ης Ιουνίου μέχρι τέλους Μαΐου την Επιστασίαν. Προς τούτο αποστέλλονται κατ' έτος παρ' εκάστης Μονής εκάστης Τετράδος εν πρόσωπον κεκτημένον προσόντα οία καθορίζονται και δια τους αντιπροσώπους των Μονών. Αι τετράδες αύται είναι αι εξής: Α Τετράς: 1)Μεγίστης Λαύρας 2) Δοχειαρίου 3) Ξενοφώντος 4)Εσφιγμένου, Β Τετράς:........» (άρθρον 28).

Κατά τον Εσωτερικόν Κανονισμόν της Ι. Μ. Εσφιγμένου

α. η Μονή «είναι κοινόβιος» (άρθρον 1),

β. «διοικείται υπό του Ηγουμένου, της Επιτροπής και της Γεροντίας» (άρθρον 4 εδ. α),

γ. «η Γεροντία εξ εξ μελών απαρτιζομένη είναι σώμα διαρκές κατανεμόμενον εις τρεις τάξεις, εκάστη των οποίων εκ περιτροπής υποχρεούται ν' αναλάβη από 1ης Ιανουαρίου την διαχείρισιν της Επιτροπής μέχρι 31ης Δεκεμβρίου» (άρθρον 10 §1),

δ. «εν εκ των μελών τούτων διορίζεται κατ' έτος ως αντιπρόσωπος της Μονής παρά τη Ιερά Κοινότητι...» (άρθρον 10§2), και

ε. «οσάκις κατά την τάξιν η Ιερά ημών Μονή δέον ν' αποστείλη επιστάτην, ούτος εκλέγεται κατά μήνα Μάιον εκ των Προϊσταμένων. Δύναται όμως ν' ανατεθώσι τα επιστασιακά καθήκοντα εις τον Αντιπρόσωπον» (άρθρον 10§3).

Β. Δια της υπ' αριθμ. 736/2005 αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας απερρίφθησαν η αίτησις ακυρώσεως και πρόσθετοι λόγοι του επικεφαλής των κατεχόντων την Ιεράν Μονήν Εσφιγμένου κατά της αποφάσεως της Ιεράς Κοινότητος υπ' αριθμ. 2401/2002. Εξ άλλου δια των αποφάσεων υπ' αριθμ. 2281-2368/2005 του αυτού Δικαστηρίου, δημοσιευθεισών τη 12η Ιουλίου 2005, απερρίφθησαν και αι κατά της ιδίας αποφάσεως της Ιεράς Κοινότητος αιτήσεις ακυρώσεως και πρόσθετοι λόγοι των λοιπών αναφερομένων εν αυτή.

Μη θιγεισών δια των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου αλλά, αντιθέτως, ούτως ειπείν, επικυρωθεισών υπ' αυτού και διατηρουσών απαραμείωτον την ισχύν των απασών των διατάξεων της υπ' αριθμ. 2401/2002 αποφάσεως της Ιεράς Κοινότητος, η Ιερά Μονή Εσφιγμένου τυγχάνει από νομικής απόψεως κενή, δεν υφίστανται νόμιμος και κανονική αδελφότης ούτε όργανα διοικήσεως αυτής και ουδείς υπάρχει Εσφιγμενίτης Μοναχός. Συντρέχει όθεν ανάγκη ανασυγκροτήσεως και αποκαταστάσεως της νομίμου λειτουργίας της Μονής, προκειμένου ίνα αύτη επανέλθη εις την έκπαλαι κρατούσαν και κατά τρεις συναπτάς και πλέον δεκαετίας τόσον δεινώς διαταραχθείσαν τάξιν αυτής, ως μία των είκοσιν αυτοδιοικήτων Κυριάρχων Ιερών Μονών, εντεταγμένη νομοκανονικώς πλήρως εις το σύστημα αυτοδιοικήσεως του Ιερού Τόπου και εκπληρούσα τους σκοπούς, εφ' οις αρχαιόθεν ετάχθη, ως μέλος της κοινότητος των Αγιορειτικών Ιερών Μονών.

Δια την σχετικήν απόφασιν αρμοδία τυγχάνει συμφώνως ταις προδιαληφθείσαις διατάξεσιν η Ιερά Κοινότης, της εξουσίας αυτής ως κοινού διοικητικού οργάνου των αθωίτιδων Ιερών Μονών και ανωτάτου επόπτου επί της πιστής τηρήσεως του ΚΧΑΟ εξικνουμένης ασφαλώς μέχρι της ανασυγκροτήσεως κενής Ιεράς Μονής και θέσεως εις λειτουργίαν αυτής, τοιούτου κενού μη δυναμένου να είναι ανεκτόν δια το υπό το Σύνταγμα και τον ΚΧΑΟ διοικητικόν σύστημα του Αγίου Όρους.

Η Ιερά Κοινότης εν Εκτάκτω Διπλή Ιερά Συνάξει κατά την υπό στοιχεία ΡΞΒ /25.8.2005 Σύνοδον αυτής, μετά πολλήν σκέψιν και σχετικήν διερεύνησιν εναλλακτικών λύσεων, επέλεξεν και απεφάσισεν τον ορισμόν ως αδελφότητος της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου της υπό τον Ιερομόναχον Χρυσόστομον (Κατσουλιέρην) συνοδείας, εγκαταβιούσης άχρι τούδε εις το παρά τας Καρυάς Ιερόν Κελλίον Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και εξουσιοδότησεν την Ιεράν Κοινότητα, όπως καταστρώση και καταχωρίση τας αντιστοίχους απαραιτήτους πράξεις και αποφάσεις, εν συνεννοήσει και συνεργασία μετά της νέας αδελφότητος.

Γ. Εκ του υπ' αριθμ. Φ.2/34/1346/6-19.9.2005 γράμματος της Ι. Κοινότητος και του απαντητικού υπ ἀριθ. 497/7.9.2005 γράμματος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας προς την Ιεράν Κοινότητα προκύπτει, ότι η Ιερά Κοινότης, μέσω της ως άνω, κυριάρχου άχρι τούδε, Ι. Μονής, ενημέρωσεν επισήμως την ως άνω συνοδείαν και ότι, προκειμένου ίνα εγγραφώσι εις τα μοναχολόγια της Ι. Μονής Εσφιγμένου, ητήσαντο και έλαβον απολυτήρια οι α) Ιερομόναχος Χρυσόστομος κ.κ. Χρήστος Κατσουλιέρης του Στυλιανού, β) Ιερομόναχος Γαβριήλ κ.κ. Φίλιππος Αθανασίου του Παναγιώτου , γ) Ιερομόναχος Εφραίμ κ.κ. Σταμάτιος Γκιβίσης του Αντωνίου, δ) Ιερομόναχος Βαρθολομαίος κ.κ. Αναστάσιος Γαζέτας του Παναγιώτου, ε) Μοναχός Τιμόθεος κ.κ. Δημήτριος Σιώτης του Νικολάου, στ) Ιεροδιάκονος Ιωακείμ, κ.κ. Εμμανουήλ Βαλιδάκης του Γεωργίου, και ζ) Μοναχός Μάξιμος, κ.κ. Τσιούνταλας Δημήτριος του Βασιλείου.

Εκ του από 9.9.2005 πρώτου κοινού γράμματος του Γέροντος Ιερομονάχου Χρυσοστόμου και των μελών της συνοδείας αυτού προκύπτει, ότι α) ο ίδιος, και οι β) Ιερομ. Γαβριήλ, γ) Ιερομ. Εφραίμ, δ) Ιερομ. Βαρθολομαίος, ε) Μ. Τιμόθεος, και στ) Ιεροδ. Ιωακείμ αποδέχονται τον ορισμόν των ως νέας αδελφότητος της Ι. Μ. Εσφιγμένου και έλαβον παρά της Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας απολυτήρια προκειμένου όπως πραγματοποιηθή η εγγραφή εις το μοναχολόγιον της Ι. Μ. Εσφιγμένου.

Εκ του από 9.9.2005 δευτέρου κοινού γράμματος των αυτών, προκύπτει ότι ούτοι επιθυμούν και ομοφώνως υποδεικνύουν ως Ηγούμενον της νέας αδελφότητος τον Γέροντά των Ιερομόναχον Χρυσόστομον και ότι δέχονται, όπως αποτελέσουν ούτοι οι εξ την Γεροντίαν της Μονής κατά την σειράν της κουράς.

Του εν τω ως άνω γράμματι της Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας υπό στοιχείον (ζ) αναφερομένου μοναχού Μαξίμου ουδέν δηλούντος άχρι τούδε, η παρούσα απόφασις δεν άπτεται αυτού.

Ακολούθως διαπιστούται ότι οι ανωτέρω πληρούν τας υπό του Κ.Χ.Α.Ο. (άρθρον 108) και του Ε.Κ. της Ι. Μ. Εσφιγμένου προβλεπομένας προϋποθέσεις δια την κάλυψιν θέσεως Προϊσταμένου της Ι. Μονής, καθώς εκ των τηρουμένων παρά τη Ι. Κοινότητι μοναχολογίων προκύπτει ότι παρά τοις ως άνω εξ η πλέον πρόσφατος κουρά ανάγεται εις το 1999, τουτέστιν τυγχάνουν μοναχοί πλέον των εξ ετών κατ' ελάχιστον, ότι εξ αυτών τέσσαρες είναι ιερομόναχοι, εις ιεροδιάκονος και εις μοναχός και ότι άπαντες κέκτηνται ικανήν εκκλησιαστικήν μόρφωσιν και παιδείαν.

Δ. Κατόπιν αυτών η συνοδεία αύτη αποτελούσα συγκεκροτημένην αδελφότητα λειτουργούσαν σταθερώς εν τη προβλεπομένη κατά τα θέσμια του Αγίου Όρους δια τα εξαρτήματα τάξει υπό Γέροντα τον Ιερομόναχον Χρυσόστομον, απαρτιζομένη δε εξ εξ μελών, τα οποία άλλως τε εδήλωσαν εγγράφως ρητώς την εαυτών κοινήν και ομόφωνον σχετικήν βούλησιν, είναι εις θέσιν να καλύψη ως αδελφότης και εν ταυτώ ως Γεροντία τας ανάγκας λειτουργίας και διοικήσεως της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, υπό την ηγεσίαν του άχρι τούδε Γέροντος αυτών ως Καθηγουμένου. Μη υφισταμένων των απαραιτήτων κατά τον ΚΧΑΟ οργάνων δια την διενέργειαν εκλογής Ηγουμένου και Προϊσταμένων, είναι αναγκαίον να πραγματοποιηθή δια το όλως εξαιρετικόν της περιπτώσεως ορισμός αυτών υπό της Ι. Κοινότητος, συμφώνως προς την εκπεφρασμένην βούλησιν της αδελφότητος, ακολούθως δε η σχηματισθησομένη Γεροντία είναι πλέον δυνατόν να προβή εις την ανάδειξιν και των λοιπών προβλεπομένων οργάνων και την διενέργειαν πάσης άλλης απαραιτήτου πράξεως.

Εν σχέσει προς την έδραν της αδελφότητος, διαρκούσης εισέτι της καταλήψεως και ούσης ανεξελέγκτου της καταστάσεως εντός του κεντρικού κτιριακού συγκροτήματος και των εξαρτημάτων της Μονής, η Ιερά Κοινότης θα παράσχη πάσαν δυνατήν βοήθειαν προς προσωρινήν εγκατάστασιν της αδελφότητος, εν τη ελπίδι ότι θα εκκενωθούν και θα αποδοθούν αυτή, εάν μη αμέσως, τουλάχιστον σταδιακώς τα εν Αγίω Όρει σκηνώματα και το κεντρικόν κτιριακόν συγκρότημα της Μονής. Μέχρι δε της εγκαταστάσεως εις σκήνωμα της Μονής κατάλληλον προς στέγασιν αυτής, είναι αποδεκτόν, όπως μη εξαρτηθή εκ του τόπου της διαμονής η νομιμότης της έδρας της αδελφότητος, συνεδριαζούσης πάντως της Γεροντίας οπωσδήποτε εις έδαφος κυριότητος της Ι. Μονής, η εν απολύτω ανάγκη προσωρινώς εις το ιεροκοινοτικόν μέγαρον (αίθουσα αριθ. 5).

Τα αυτά ισχύουν αναλόγως και εν σχέσει προς την φύλαξιν της σφραγίδος της Μονής, των βιβλίων αυτής κ.ο.κ.

Εν τέλει προδήλως εννοείται, συμφώνως και τη υπ' αριθμ. 2401/2002 αποφάσει της Ιεράς Κοινότητος, ότι δια της παρούσης αποφάσεως η Ιερά Μονή Εσφιγμένου εισέρχεται εις περίοδον νομιμότητος αποκτώσα νόμιμον διοίκησιν το πρώτον από του έτους 1974. Εκ τούτου παρέπεται, ότι η διαχειριστική εξουσία των οργάνων τούτων διοικήσεως της Ι. Μονής ανατρέχει μέχρι του έτους 1974 και αι οιαιδήποτε έκτοτε γεννηθείσαι απαιτήσεις, αξιώσεις και δικαιώματα της Μονής, ουχί δε βεβαίως αι τυχόν υπό τρίτων δημιουργηθείσαι υποχρεώσεις, ανήκουν αυτοδικαί-ως εις τα ως άνω όργανα.

Η Ιερά Κοινότης θεωρεί την παρούσαν στιγμήν ιστορικήν δια την Ι. Μ. Εσφιγμένου και το ?γιον Όρος επί τω μεγάλω γεγονότι της επαναφοράς αυτής εις την νομιμότητα και κανονικότητα και εκφράζει την σταθεράν αυτής πρόθεσιν, όπως συμπαρασταθή ολοθύμως τη νέα αδελφότητι εις το επίμοχθον και υψηλόν έργον, το οποίον αύτη αναλαμβάνει, προσεύχεται δε υπέρ ταχείας επιτυχίας αυτής προς δόξαν Θεού και της Εφόρου του Ιερού Τόπου Υπεραγίας Θεοτόκου.

Δια ταύτα
συντρεχούσης εκτάκτου και εξαιρετικής ανάγκης ρυθμίσεως των της ανασυγκροτήσεως της αδελφότητος και των οργάνων της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου,

η Ιερά Κοινότης εν τη αρμοδιότητι αυτής ως του κατά το άρθρον 105 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας και κατά τον Καταστατικόν Χάρτην του Αγίου Όρους, κυρωθέντα δια του από 10/16.9.1926 Νομοθετικού Διατάγματος, κοινού οργάνου των Ιερών Μονών, δια του οποίου ασκείται η διοίκησις του Αγίου Όρους ?θω, έχουσα την εποπτείαν επί της τηρήσεως της νομιμότητος και της ομαλής λειτουργίας του διοικητικού συστήματος εν ταις Ιεραίς αυτού Μοναίς,

αποφασίζει

ορίζει ως μόνην νόμιμον και κανονικήν αδελφότητα της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου τους α) Ιερομόναχον Χρυσόστομον κ.κ. Χρήστον Κατσουλιέρην του Στυλιανού, β) Ιερομόναχον Γαβριήλ κ.κ. Φίλιππον Αθανασίου του Παναγιώτου, γ) Ιερομόναχον Εφραίμ κ.κ. Σταμάτιον Γκιβίσην του Αντωνίου, δ) Ιερομόναχον Βαρθολομαίον κ.κ. Αναστάσιον Γαζέταν του Παναγιώτου, ε) Μοναχόν Τιμόθεον κ.κ. Δημήτριον Σιώτην του Νικολάου, και στ) Ιεροδιάκονον Ιωακείμ, κ.κ. Εμμανουήλ Βαλιδάκην του Γεωργίου. Τα όργανα της ούτω πως ανασυγκροτουμένης Ιεράς Μονής Εσφιγμένου θα εκπροσωπούν αυτήν ενώπιον πασών των Αρχών εντός και εκτός Αγίου Όρους και γενικώς έναντι πάντων και κατά πάντα και θα ασκούν απάσας τας αρμοδιότητας και εξουσίας τας προσηκούσας αυτοίς, η δε Ιερά Μονή υπό την κατά τα ως άνω αδελφότητα αυτής και μόνον (τουτέστιν τον ως άνω πρώτον πυρήνα μετά των μετά ταύτα προσελευσομένων τη Ι. Μονή) θα απολαμβάνη απαραμειώτως πάντων των προβλεπομένων δια τας Αγιορειτικάς Μονάς προνομίων και ασυδοσιών ως μία των αυτοδιοικήτων Κυριάρχων Ιερών Μονών του Αγίου Όρους κατά τας ισχυούσας διατάξεις. Η διαχειριστική εξουσία των οργάνων διοικήσεως της Ι. Μονής ανατρέχει μέχρι του έτους 1974 και αι οιαιδήποτε έκτοτε γεννηθείσαι απαιτήσεις, αξιώσεις και δικαιώματα της Μονής, ουχί δε βεβαίως αι τυχόν υπό τρίτων δημιουργηθείσαι υποχρεώσεις, ανήκουν αυτοδικαίως εις τα ως άνω όργανα.

Ορίζει Καθηγούμενον της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου τον εκ των ως άνω Ιερομόναχον Χρυσόστομον, λαμβάνουσα υπ' όψιν την εκπεφρασμένην βούλησιν των μελών της αδελφότητος. Η εγκαθίδρυσις αυτού θα λάβη χώραν είτε εις το Καθολικόν της Μονής είτε εις σκήνωμα αυτής, εφ ὅσον δε υπάρξη ανάγκη προηγουμένης κτιριακής αποκαταστάσεως, γίνεται όλως εξαιρετικώς αποδεκτή η προσωρινή αναβολή της εγκαθιδρύσεως εφ' όσον διάστημα χρειασθή μέχρις ολοκληρώσεως των αντιστοίχων εργασιών. Από του ορισμού αυτού και εντεύθεν ο ως άνω δικαιούται να ασκή απεριορίστως απάσας τας αρμοδιότητας αυτού και να χρησιμοποιή ακωλύτως τον τίτλον και την υπογραφήν του Καθηγουμένου της Ι. Μ. Εσφιγμένου.

Ορίζει τους αυτούς ως άνω εξ ως μέλη της Γεροντίας της Ιεράς Μονής κατά την σειράν της κουράς, εξ ης θα αναδειχθούν τα λοιπά όργανα της Μονής.

Αναγνωρίζει ως νόμιμον την χρήσιν υπό της αδελφότητος της Ι. Μ. Εσφιγμένου σφραγίδος φερούσης τα στοιχεία της Μονής συμφώνως τω ΚΧΑΟ και τω Εσωτερικώ Κανονισμώ αυτής, περί ης δέον όπως ενημερωθή η Ιερά Κοινότης προς θεώρησιν, ως και αναλόγων αναγκαίων δια την διοίκησιν της Μονής βιβλίων (οία του άρθρου 97 ΚΧΑΟ, ήτοι Μοναχολόγιον, Κτηματολόγιον, Βιβλίον Αποθήκης, Ημερολόγιον, Βιβλίον πράξεων, Πρωτόκολλον, Καθολικόν, η του άρθρου 109, ήτοι Κώδιξ Πρακτικών κλπ) και λοιπών χρειωδών πραγμάτων, άχρις περιελεύσεως αυτή των εισέτι κατακρατουμένων υπό των κατεχόντων το κτίριον της Μονής.

Προτρέπεται την Ιεράν Μονήν Εσφιγμένου, όπως εν πρώτοις προβή εις τα δέοντα δια την εγγραφήν των μελών της νέας αδελφότητος εις το μοναχολόγιον αυτής κατ ἄρθρον 94 ΚΧΑΟ και ενημερώση την Ιεράν Κοινότητα δια τα κατ' αυτήν, ως επίσης και όπως δια των νομίμων αυτής ενεργειών, ως τάχιον, σπεύση και ορίση τον Αντιπρόσωπον αυτής εις την Ιεράν Κοινότητα δια το υπολειπόμενον διάστημα μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου ε.ε. και Επιστάτην δια το υπολειπόμενον διάστημα της τρεχούσης Λαυριωτικής Επιστασίας μέχρι της 31ης Μαΐου 2006.

Αναγνωρίζει ως νόμιμον την προσωρινήν διαμονήν της αδελφότητος της Ι. Μ. Εσφιγμένου εις τόπον της επιλογής αυτής εντός του Αγίου Όρους άχρι της εγκαταστάσεως αυτής εις σκήνωμα της Μονής, έστω και διάφορον των κεντρικών κτιριακών εγκαταστάσεων, ικανόν όπως στεγάση την αδελφότητα, υπό την προϋπόθεσιν πραγματοποιήσεως τούτου το συντομώτερον και υπό την προοπτικήν συντόμου εγκαταστάσεως εις αυτάς τας κεντρικάς κτιριακάς εγκαταστάσεις αυτής.

Υπογραμμίζει τη νέα αδελφότητι της Ι. Μονής Εσφιγμένου τας αναλαμβανομένας υπ' αυτής σοβαράς ευθύνας και υποχρεώσεις δια την αξίαν των προσδοκιών και αδιάβλητον λειτουργίαν της Ι. Μονής, κατά τα προβλεπόμενα υπό του ΚΧΑΟ και του Ε.Κ. αυτής, πλήρως και κατ' ουδέν έλασσον των λοιπών αγιορειτικών Ι. Μονών, ιδία δε δια τα της διοικήσεως και διαχειρίσεως (άρθρον 90 ΚΧΑΟ κ.α.).

Εξουσιοδοτεί την Ιεράν Επιστασίαν δια την άμεσον απόδοσιν τη Ιερά Μονή Εσφιγμένου χρηματικών ποσών φυλασσομένων υπ' αυτής υπέρ της Ι. Μονής.

Παρακαλεί τον κ. Διοικητήν του Αγίου Όρους, όπως, λαμβάνων υπ' όψιν του την παρούσαν, προβή εις τας κατ' αυτόν νομίμους ενεργείας.

Αναγγέλλει προς τας δημοσίας και λοιπάς Αρχάς της χώρας, ότι οφείλουν όπως αναγνωρίζουν ως νομίμως πλέον λειτουργούσαν υπό την νέαν αδελφότητα την Ιεράν Μονήν Εσφιγμένου και συνδράμουν αυτή κατά την ενάσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτής, μεταξύ δε των άλλων όπως αποδεσμεύσουν και αποδώσουν αυτή τα όσα εδέσμευσαν η εκράτησαν κατά το παρελθόν -λόγω της από του έτους 1974 και άχρι προσφάτως υφισταμένης όλως εκνόμου καταστάσεως περί την διοίκησιν της Μονής- εξ οιασδήποτε πηγής και αν προέρχωνται.

Οίκοθεν νοείται, ότι το κτιριακόν συγκρότημα, τα εξαρτήματα, ως και πάσα η λοιπή εντός η εκτός του Αγίου Όρους κινητή και ακίνητος περιουσία της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου θα παραληφθώσι απ' ευθείας υπό της νέας αδελφότητος αντί της Ιεράς Κοινότητος (περί ης είχεν περιληφθή διάταξις εις την υπ' αριθμ. 2401/2002 απόφασιν της Ιεράς Κοινότητος).

Δια της παρούσης λήγει η επιτήρησις της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου υπό της Ιεράς Κοινότητος, η προβλεφθείσα δια της αποφάσεως 2401/2002 αυτής, διατηρουμένων των λοιπών διατάξεων της αποφάσεως εκείνης αναλογικώς εν ισχύι.

Η παρούσα απόφασις ισχύει από της καθαρογραφής και υπογραφής αυτής υπό της Ιεράς Κοινότητος την 20.9/3.10.2005.

Aπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι
των είκοσιν Ιερών Mονών του Αγίου Όρους Aθω.


Κατεβάστε το PDF