Ηγούμενος Αγαθάγγελος


Ο Ηγούμενος Αγαθάγγελος είναι ένας από τους ευεργέτες της Μονής γιατί ανοικοδόμησε όλα τά νέα κτήρια με τα προπύλαια της Μονής και πάνω τους το κωδωνοστάσιο με το ρολόι από ελέη της Ρωσσίας.

Αναμνηστική για αυτά μαρμάρινη πλάκα 0.80 μ ύψους, εντοιχισμένη εσωτερικά στην αρχή της νέας βόρειας πτέρυγας της Μονής και στο μέσο της νότιας πλευράς του παρεκκλησίου του αγίου Νείλου του Αθωνίτου και Νείλου του Σοφού, με μεγαλοπρεπή ανάγλυφο δικέφαλο βυζαντινό αετό, αναγράφει την εξής επιγραφή : «1857 \ Κλεινός ο Αγαθάγγελος \ ο και Αρχιμανδρίτης ο της Μονής
Ηγούμενος ο και Καλλιπολίτης | εκ βάθρων ανεκαίνισε | Μονήν την ιεράν | ΧΡ.ΓΡ.Μ | ΧΡ.ΕΓγ».

Επίσης άλλη μικρή αναμνηστική πλάκα βρίσκεται στη μετόπη και δεξιά του εσωτερικού προστόου της πύλης της Μονής όπου γράφει: «1851. 1858. Χίλια και οκτακόσια \ και πεντήκοντα οκτώ | ανεγήγερται το μέγα | οικοδόμημα αυτό | επί της ηγουμενείας | του κλεινού Αρχιμανδρί \ του και σεπτού Αγαθαγγέλου | του και Καλλιπολίτου».