Ιερά Μονή Εσφιγμένου – Ανακοίνωση επαναλειτουργίας (3-10-2005)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Δια της παρούσης λαμβάνομε την τιμή να απευθυνθώμε προς όλους τους ευσεβείς Χριστιανούς και γενικώς προς όλους τους αγαπώντες και σεβόμενους το Άγιον Όρος ανθρώπους, προς στοιχειώδη πληροφόρησί των.

Συν Θεω και τη επικουρία της Κυρίας Θεοτόκου της μεριμνώσης αόκνως διά την πορείαν του περιβολιού της, η Ιερά ημών Μονή επανήλθεν ήδη εις την όδόν της εκκλησιαστικής και θεσμικής ενότητος του Αγίου Όρους δι' αποφάσεως της Ιεράς Κοινότητος, η οποία επεφόρτισεν την ταπεινήν αδελφότητά μας προ ολίγων μόλις ημερών με το βάρος της επαναλειτουργίας της Μονής.

Ανελάβαμε το επίμοχθον τούτο έργον εν πλήρει μεν συναισθήσει της μεγάλης ευθύνης, έτοιμοι δε να αντιμετωπίσωμε με τη βοήθεια του Θεού όλας τας άνάγκας, αι οποίαι υφίστανται ή θα αναφυούν εις το μέλλον. Ήδη έχομε προβή εις επί μέρους ενεργείας και βαθμηδόν προχωρούμεν εις την πλήρη αποκατάστασιν της λειτουργίας της Μονής παρακαλούντες τον Θεόν να μας κατευθύνη και να μας φωτίζη εις την όλην προσπάθειαν.

Ως γνωστόν το κεντρικό κτηριακό συγκρότημα τής Μονής ευρίσκεται εισέτι εις την κατοχήν ομάδος ανθρώπων, οι οποίοι προβάλλουν αφελώς εαυτούς ως τους μόνους υπερασπιστάς των ορθοδόξων δογμάτων και θεωρούν όλους ημάς τους αγιορείτας και όλους τους ορθοδόξους χριστιανούς ως κακοδοξούντας. Προς αυτούς πρώτους απευθυνόμεθα μετά πολλής της αγάπης και διευκρινίζομεν, ότι ανθρωπίνως ουδέν πρόβλημα έχομε με οιονδήποτε εξ αυτών. Με την ελπίδα όμως, ότι η παρούσα θα μπορέση να φθάση εις χείρας ενός εκάστου, τους προτρέπομε να διαβάσουν την ανακοίνωση αυτήν, να αναλογισθούν και να απαντήσουν κυρίως προς εαυτούς επί ωρισμένων ερωτημάτων όπως: Έχουν άραγε συναίσθησιν του καθεστώτος εις το οποίον έχουν περιαχθή; Ότι δηλαδή υπό της Εκκλησίας έχουν κηρυχθή εις προς έναν ονομαστικώς σχισματικοί, υπό του Αγίου Όρους η αδελφότης των έχει διαλυθή και ως προς έναν έκαστον εξ αυτών προσωπικώς απεφασίσθη η απέλασις εκτός των ορίων του Άθω, ότι υπό της Ελληνικής Πολιτείας εκινήθη η εκτέλεσις τής άνω αποφάσεως της Ι.Κοινότητος, τέλος δε ότι αι προσφυγαί των προς το Συμβούλιον της Επικρατείας απερρίφθησαν άπασαι; Έχουν άραγε συναίσθησιν, ότι από πάσης πλευράς τελούν εις καθεστώς παρανομίας και αντικανονικότητος και ότι όλα αυτά ισχύουν αμετακλήτως;

Έχουν συναίσθησιν, ότι κανείς τους δεν είναι εσφιγμενίτης και αγιορείτης μοναχός;

Τα ανωτέρω ισχύουν δια την μεγάλην βάση της ομάδος, διότι είναι γνωστόν, ότι αυτή η βάσις δεν έχει πρόσβασιν εις την πληροφόρησιν αλλά αγνοεί και πάσχει εντός του κτιρίου της Μονής. Προς αυτούς τους ανθρώπους τείνομεν χείρα φιλίας και αγάπης και τους καλούμε να μας πλησιάσουν ειλικρινώς. Ας γνωρίζουν, ότι θα εύρουν κοντά μας μία αγκάλη και ένα καταφύγιο.

Το πράγμα τίθεται άλλως δια τους ελαχίστους επί κεφαλής των, οι όποιοι γνωρίζουν οπωσδήποτε την πραγματικότητα, προβάλλουν την ιδίαν αυτών άποψιν ως ενιαίαν άποψιν μιας δήθεν συμπαγούς αδελφότητος. Διαδίδουν ψευδώς, ότι διώκονται και κινδυνεύουν. Εις την πραγματικότητα όμως στενοχωρούνται, διότι δεν κατόρθωσαν να γίνουν μάρτυρες εις απευθείας αναμετάδοσιν από τας τηλεοράσεις, όπως προσδοκούν διακαώς. Και προσπαθούν να προκαλέσουν, κομπορρημονούντες με έκδηλον ειρωνεία: «παρά την απόφασιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προς λύπην αυτού, του κ. Βαρθολομαίου και της Ι. Κοινότητος Αγίου Όρους η αδελφότης μας δεν θα έγκαταλείψωμεν την Ι. ημών Μονήν».

Η θέσις των αυτή γεννά προβληματισμόν εις κάθε νοήμονα άνθρωπον και φίλον του Αγίου Όρους: από πού και πώς είναι δυνατόν να αρύωνται το θάρρος να διαδηλώνουν την αδιαφορίαν και την ειρωνείαν των δια τας αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εις το οποίον μάλιστα οι ίδιοι προσέφυγον (εάν δεν είχον προσφύγει αυτοί, αλλά άλλος, θα ήτο ίσως κατανοητόν να αρνηθούν την ετυμηγορίαν μη αναγνωρίζοντες την έξουσίαν του κ.λπ.); Πώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν τον Ύψιστον και την Κυρίαν Θεοτόκον ως αυθεντικοί και μόνοι έρμηνευταί του θείου θελήματος κατά μοναδικήν φαιδροποίησιν της ορθοδόξου παραδόσεως; Πώς είναι δυνατόν να προβάλλουν τόσον προπετώς την απόκρουσιν της συντεταγμένης νομιμότητος, η οποία μάλιστα εξεφράσθη διά λεπτομερών εκκλησιαστικών και διοικητικών πράξεων και δικαστικών αποφάσεων και δη κατόπιν επιδειχθείσης υπομονής και ανοχής επί δεκαετίας; Τι είναι αυτό που τους διαφοροποιεί από έναν κοινό παραβάτην του νόμου, ο οποίος διώκεται και τιμωρείται άνευ ετέρου; Τι προσδοκούν από την περιχαράκωσιν έξω παντός θεσμού του Αγίου Όρους και της Πολιτείας; Και επίσης: Ποίοι είναι οι στηρίζοντες αυτούς; Είναι αλήθεια ότι πρόκειται περί δυνάμεων πέραν του Ατλαντικού και ότι προς αυτάς απευθύνεται η ιστοσελίδα των εις το διαδίκτυον, που διαθέτει μόνον κείμενον εις την αγγλικήν γλώσσαν;

Πέραν όμως αυτών και των διαθέσεών των, κρίνομε σκόπιμο να αναφερθώμεν εις την κατάστασιν αυτήν καθ' εαυτήν.

Σήμερα αγαπητοί αδελφοί, όσοι αγωνιάτε διά την Μονή του Εσφιγμένου, το κεντρικόν κτηριακόν συγκρότημα αυτής ευρίσκεται απολύτως εκτός οιουδήποτε ελέγχου. Ούτε το Άγιον Όρος, ούτε η Ελληνική Πολιτεία δύνανται να πλησιάσουν διά να ασκήσουν εποπτείαν και έλεγχον εις οιονδήποτε τομέα ευθύνης των. Ενδεικτικώς: από ετών η εντός της Μονής ομάς απηγόρευσε προς τας αρχάς του Κράτους να εισέλθουν δια την εκτέλεσιν του έργου των εν σχέσει προς τας εντός της Μονής αρχαιότητας. Η Ιερά Κοινότης, εκ του νόμου αρμοδία δια την εποπτείαν επί των κειμηλίων και της Βιβλιοθήκης, δεν είναι δυνατόν να προσέγγιση καν εις την Μονήν. Αστυνομικά όργανα εμποδίζονται να εισέλθουν έφ' όσον τελούν... εν υπηρεσία! Οι άνθρωποι, οι όποιοι διαχειρίζονται τα του κτηρίου της Μονής και άλλας υποθέσεις της, είναι άγνωστοι εις την Ίεράν Κοινότητα, το κοινόν όργανον διοικήσεως του Αγίου Όρους συμφώνως προς το ισχύον Σύνταγμα. Διαθέτουν σκάφη ταχύπλοα, τα όποια κινούνται άνευ ελέγχων και κανείς δεν γνωρίζει τι εξάγεται δι' αυτών από την Μονή. Κανείς δεν γνωρίζει, τι υπάρχει σήμερα εις την Μονή. Κανείς δεν γνωρίζει γενικώς τι συμβαίνει σήμερα εντός του κτηρίου της Μονής.

Όλα αυτά αποκτούν μίαν ιδιαιτέραν σημασίαν, δεδομένου ότι η Ιερά Μονή Εσφιγμένου αποτελεί νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου, δηλαδή νομικόν πρόσωπον που ασκεί δημοσίαν εξουσίαν. Αι κεντρικαί εγκαταστάσεις και τα περιουσιακά στοιχεία του νομικού αυτού προσώπου δημοσίου δικαίου ευρίσκονται υπό κατάληψι.

Θεωρούμε αναγκαίο να απευθυνθώμεν ειδικότερον προς τους αδελφούς αγιορείτας ζηλωτάς πατέρας και τους εκτός Αγίου Όρους παλαιοημερολογίτας, οι πλείστοι των οποίων είναι φιλήσυχοι και ευαίσθητοι άνθρωποι εμπνεόμενοι υπό των υψηλών αρχών της αμωμήτου ημών πίστεως. Τους καλούμεν όλους να επιχειρήσουν μίαν διάκρισιν μεταξύ της ιδικής των καταστάσεως και αυτής των κατεχόντων παρανόμως το συγκρότημα της Μονής μας, δηλαδή μεταξύ της ευαισθησίας και του φανατισμού, μεταξύ της νουνεχείας και της ακρότητος, μεταξύ της αγωνιστικότητος και της αυθαιρεσίας, μεταξύ της διαμαρτυρίας και της αυτοδικίας, μεταξύ της αγάπης και της μισαλλοδοξίας, μεταξύ της ταπεινότητος και της υπερφιάλου επάρσεως.

Κατακλείοντες επαναλαμβάνομεν ότι ημείς είμεθα εδώ και εργαζόμεθα μεθοδικώς με απόλυτο βεβαιότητα, ότι συν Θεώ το έργον μας θα όλοκληρωθή επιτυχώς. Συγχρόνως όμως ποιούμεθα έκκλησι προς άπαντας, να αρθούν εις το ύψος των περιστάσεων, να αντιληφθούν τους υφισταμένους κινδύνους και να τοποθετηθή έκαστος υπευθύνως έναντι του μεγάλου αυτού ζητήματος.

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου
+Αρχιμανδρίτης. Χρυσόστομος
και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί.

Κατεβάστε το PDF