13.8.18

Προσφώνηση Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους κατά την υποδοχή του νέου Διοικητού κ. Κωνσταντίνου Δήμτσα στο Ιεροκοινοτικό Μέγαρο

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΤΣΑ ΕΝ Τῼ ΙΕΡΟΚΟΙΝΟΤΙΚῼ ΜΕΓΑΡῼ
(Ἐκφωνουµένη ὑπὸ τοῦ Ἐκπροσώπου τῆς Ἱ. Κοινότητος, αντιπροσώπου της Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας π. Νικοδήμου)

Δευτέρα 31.7./13.8.2018

Ἐξοχώτατε κύριε Διοικητά,

Τὸ Ἱερὸν Σῶµα τῶν κατὰ τὸ Σύνταγµα ἀσκούντων τὴν διοίκησιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἀντιπροσώπων τῶν 20 Ἱερῶν Μονῶν, ἡ Ἱ. Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Σᾶς ὑποδέχεται σήµερον κατὰ τὴν τάξιν εἰς τὸ Κέντρον τοῦ Ἄθω ὡς τὸν νέον Πολιτικὸν Διοικητὴν τοῦ τόπου καὶ εἰς τὸ πρόσωπόν Σας χαιρετίζει τὴν ἔντιµον Ἑλληνικὴν Πολιτείαν, προσδοκῶσα ὅτι ἡ ἐγκατάστασίς Σας ἐνταῦθα ἐγκαινιάζει µίαν γόνιµον περίοδον εἰς τὰς σχέσεις τῶν δύο πλευρῶν, τῆς κυριάρχου Πολιτείας καὶ τοῦ ἔκπαλαι, ἐπὶ ἕνδεκα σχεδὸν αἰῶνας, αὐτοδιοικήτου Ἁγίου Ὄρους.

Σᾶς ὑποδεχόµεθα µὲ αἰσθήµατα ἀγάπης, ἐκτιµήσεως καὶ εὐχῶν πολλῶν. Ἡ γνωστὴ διαδροµή Σας καὶ ἡ ἔκδηλος διάθεσίς Σας νὰ ἐργάζεσθε δι’ εύγενεῖς, φιλανθρωπικοὺς σκοπούς, αἱ γνώσεις Σας περὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὀργανισµῶν καὶ ἡ ἡλικία Σας ἀποτελοῦν ἱκανὰ ἐφόδια διὰ µίαν ἐπιτυχῆ θητείαν.Ἡµεῖς, ὡς Ἱερὰ Κοινότης, θεωροῦµεν ὅτι αἱ κοινοῦ ἐνδιαφέροντος - Ἁγίου Ὄρους καὶ Πολιτείας - ὑποθέσεις δύνανται πάντοτε νὰ καταλήγουν ἐπιτυχῶς δι’ ἀµφότερα τὰ µέρη, ὅταν ἀντιµετωπίζωνται µὲ εἰλικρίνειαν, εὐθύτητα καὶ προσήλωσιν εἰς τοὺς θεσµούς. Αὐτὰ εἶναι τὰ κλεῖθρα τῆς ἀγαθῆς συνυπάρξεως. Τὸ παρελθὸν ἔδειξεν ὅτι, ὅταν τοῦτο δὲν γίνεται ἀντιληπτὸν ἢ ἐµφιλοχωροῦν ἀτοµικαὶ ἀκροβασίαι, γεννῶνται ταλαιπωρίαι ὄχι µόνον διὰ τοὺς ἀκροβατοῦντας, ἀλλὰ καὶ διὰ τὰς ὑποθέσεις καθ’ ἑαυτάς. Τὰ πράγµατα εἶναι ἁπλᾶ, ἀλλὰ καὶ σοβαρά.

Ὑπὸ τὸ πρῖσµα αὐτό, ἐπιτρέψατε κύριε Διοικητά, ἐν πολλῇ ἀγάπῃ νὰ ἐπισηµάνωµεν διὰ βραχέων ἐκ µέρους τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τὰ κρίσιµα σηµεῖα τοῦ ἀνατεθειµένου ἡµῖν τε καὶ ὑµῖν ἔργου.

Τὸ Ἅγιον Ὄρος τυγχάνει τὸ µοναδικὸν τµῆµα τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας, τὸ ὁποῖον χαίρει µιᾶς ἄκρως ἰδιαζούσης καὶ ἐνισχυµένης αὐτοδιοικήσεως, ἥτις ἀκολουθεῖ τὸν ἁγιώνυµον τόπον καὶ διετηρήθη ὑπὸ τῶν Ἁγιορειτῶν ἀπὸ τῆς πρώτης συγκροτήσεώς του κατὰ τὸν 10ον αἰῶνα. Δὲν εἶναι πολλοὶ οἱ ἀνὰ τὴν ὑφήλιον θεσπισθέντες ὀργανισµοί, οἱ θάλλοντες ἐπὶ τόσους αἰῶνας ὑπὸ ἀπαράλλακτον καθεστώς. Ὑπὸ τὴν ἔννοιαν αὐτὴν δικαίως ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία σεµνύνεται ὅτι ὁ Ἱερὸς Ἄθως ἐµπίπτει εἰς τὴν ἐπικράτειάν της καὶ εὐλόγως συναισθάνεται τὴν ἀνάγκην καὶ ὑποχρέωσίν της ἀπέναντι εἰς τοὺς αἰῶνας, οὐ µὴν ἀλλὰ καὶ προσβλέπουσα εἰς τὸ µέλλον, ὅπως ὑποστηρίξῃ τὸ Ἅγιον Ὄρος εἰς τὴν βαρεῖαν ἀποστολήν του.

Ἀσφαλὲς καὶ ἀναντίρρητον στοιχεῖον τῆς µακροβιότητος τοῦ Ἁγιωνύµου Τόπου καὶ συγχρόνως ἐγγύησιν διὰ τὸ µέλλον ἀποτελεῖ ἡ διοίκησις τῶν ἑαυτοῦ ὑποθέσεων διὰ τῶν ὀργάνων του, χωρίς µεσολάβησιν ἄλλου τινος. Αἱ Ἱεραὶ Μοναὶ εἰσὶν αὐτοδιοίκητοι, τοὐτέστιν ἀναδεικνύουν ἀνεπηρέαστοι τὰ ὄργανά των καὶ δι αὐτῶν διοικοῦνται. Αἱ δὲ κοιναὶ ὑποθέσεις των ἀνήκουν εἰς τὴν ἁρµοδιότητα τοῦ ἱεροῦ τούτου Σώµατος, τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος. Οὕτω πως εἶχεν ἡ κατάστασις ὅταν τὸ Ἅγιον Ὄρος παρελήφθη ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, οὕτω ἀπετυπώθη εἰς τὸν ἐκπονηθέντα ΚΧ ἐν ἔτει 1924 καὶ οὕτω κατωχυρώθη ὑπὸ τὸ κράτος τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγµατος ἐν ἔτει 1926.
Εἰς τὴν αὐτοδιοίκησιν τοῦ τόπου οὐδεὶς πλὴν τῶν Ἁγιορειτῶν ἔχει συµµετοχήν.

Ἡ Πολιτικὴ Διοίκησις, Ἐξοχώτατε, δὲν ἔχει σχέσιν καὶ δὲν δύναται νὰ ἀσχολῆται µὲ τὴν διοίκησιν τῶν ἐσωτερικῶν ὑποθέσεων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἐξαντλεῖται εἰς τὴν ἄσκησιν τῶν λειτουργιῶν, αἱ ὁποῖαι ἀφοροῦν εἰς τὸν σκληρὸν πυρῆνα τῆς σχέσεως µετὰ τοῦ κράτους, ἤγουν εἰς τὴν δηµοσίαν τάξιν καὶ ἀσφάλειαν, ἐπιπροσθέτως δὲ τὸ Σύνταγµα ὁρίζει ὅτι τὸ κράτος µεριµνᾷ διὰ τὴν νοµιµότητα τῶν ἀποφάσεων τῶν ἁγιορειτικῶν ἀρχῶν καὶ ἀναθέτει εἰς τὸν Πολ. Διοικητὴν τὴν σχετικὴν ἐποπτείαν.

Ἐν σχέσει πρὸς τοῦτο ἡ ἱστορία ἀπέδειξεν ὅτι κατὰ τὸ παρελθὸν δὲν ὑπῆρξαν ἄξιαι λόγου περιπτώσεις ἱκαναὶ νὰ ἐνεργοποιήσουν τὴν σχετικὴν ἁρµοδιότητα. Ἀντιθέτως ἡ Ἁγιορειτικὴ µνήµη διασώζει ἐκ τοῦ παρελθόντος περιπτώσεις, καθ’ ἃς ἡ ἐποπτεία νοµιµότητος ἐλειτούργησεν ὡς πρόφασις πρὸς ἐπέµβασιν εἰς τὴν αὐτοδιοίκησιν.

Ἂς µείνωµεν ὀλίγον εἰς τὴν νοµιµότητα. Ἡ νοµιµότης, κύριε Διοικητά, δὲν εἶναι ἀγαθὸν ἀνῆκον εἰς τὸ κράτος ἀορίστως καὶ ἀσκόπως. Ἡ τήρησίς της δὲν εἶναι αὐτοσκοπός. Τὸ κράτος ἐγγυᾶται δι’ αὐτῆς τὴν εὔτακτον λειτουργίαν τῶν θεσµῶν καὶ τὴν κοινωνικὴν εἰρήνην καὶ πρόοδον. Ἐπιτρέψατε λοιπὸν µίαν διαπίστωσιν. Τὸ πρόβληµα ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἐν τέλει δὲν ἔγκειται εἰς τὸν χαρακτῆρα τῶν ἀποφάσεων τῶν ἁγιορειτικῶν ἀρχῶν· Σᾶς διαβεβαιοῦµεν ὅτι δὲν θὰ ἔχετε ἀφορµὴν νὰ ἀσχοληθῆτε κἄν· πρῶτοι ἐνδιαφερόµενοι διὰ τὴν νοµιµότητα εἴµεθα ἡµεῖς οἱ Ἁγιορεῖται.

Τὸ πρόβληµα, πολλῷ µᾶλλον, ἔγκειται εἰς τὴν ὑποχρέωσιν τοῦ κράτους νὰ τηρῇ τὴν νοµιµότητα. Ὡς ἐγγυητὴς αὐτῆς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρῇ ὅτι ἐξαντλεῖται ἡ ὑποχρέωσίς του εἰς τὴν πρόβλεψιν τῆς ἐποπτείας νοµιµότητος τῶν ἀποφάσεων τῶν ἁγιορειτικῶν ἀρχῶν. Τοῦτο, θὰ ἐλέγοµεν, εἶναι µία παρονυχὶς τοῦ ζητήµατος. Κυρίως τὸ κράτος εἶναι σοβαρότατα ἐπιπεφορτισµένον νὰ ἐξασφαλίζῃ τὴν εἰρηνικήν, εὔνοµον καὶ εὔτακτον διαβίωσιν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει. Δὲν πρόκειται περὶ θεωρητικῆς διαπιστώσεως. Ταῦτα ἀποτυποῦνται ρητῶς εἰς τὸ Σύνταγµα καὶ τοὺς νόµους ὡς ἑξῆς: τήρησις τῆς δηµοσίας τάξεως καὶ ἀσφαλείας, καὶ ἐκτέλεσις τῶν νοµίµων ἀποφάσεων τῶν µοναστηριακῶν ἀρχῶν.
Ἄνευ αὐτῶν τῶν λειτουργιῶν τοῦ κράτους, λειτουργιῶν αἱ ὁποῖαι ἀνατίθενται εἰς Ὑµᾶς, κύριε Διοικητά, οἱαδήποτε συζήτησις περὶ παρουσίας τοῦ κράτους εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, περὶ περιφρουρήσεως τῆς νοµιµότητος κ.λπ. εἶναι γράµµα κενόν. Καὶ ὁδηγεῖ εἰς τὸ ἀντίθετον: τὴν αὐθαιρεσίαν, τὴν ἀνοµίαν, τὴν ἀναρχίαν. Καταστάσεις διαβρωτικάς, ἂν µὴ καταστροφικάς.

Ἐν κατακλεῖδι, νὰ εἶσθε βέβαιος ὅτι ἡµεῖς περιφρουροῦµεν τὴν νοµιµότητα, ἀλλὰ ἀναµένονµεν ταυτοχρόνως ὑπὸ τοῦ κράτους ἀπαρέγκλιτον τὴν τήρησιν τῆς δηµοσίας τάξεως καὶ ἀσφαλείας, καὶ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν νοµίµων ἀποφάσεων τῶν µοναστηριακῶν ἀρχῶν. Ὑπεκφυγαὶ καὶ παραλείψεις αὐτῶν τῶν καθηκόντων, ἐπικαλούµεναι δῆθεν τὴν ἡσυχίαν τοῦ τόπου, ὁδηγοῦν µετ’ ἀσφαλείας εἰς τὴν ὑπονόµευσιν ἀκριβῶς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς εἰρηνικῆς διαβιώσεως. Καὶ ὄχι µόνον. Συνιστοῦν ἀπαράδεκτον ἐπέµβασιν εἰς τὴν αὐτοδιοίκησιν τοῦ τόπου. Τοῦτο γίνεται ἀντιληπτόν ἰδίως ἐν σχέσει πρὸς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν νοµίµων ἀποφάσεων. Ὅταν αὗται δὲν ἐκτελῶνται, τότε τί ἄλλο σηµαίνει τοῦτο ἀπὸ τὴν ἄρνησιν τοῦ δικαιώµατος εἰς αὐτοδιοίκησιν; Ὅταν µία νόµιµος ἀπόφασις τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος δὲν ἐκτελῆται ὑπὸ τοῦ Πολιτικοῦ Διοικητοῦ, τὶ ἔχοµεν ἐκτὸς ἀπὸ µίαν ὠµὴν καταστρατήγησιν τοῦ ἀρχαίου καθεστῶτος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὅπως εἴποµεν λοιπὸν καὶ ἀνωτέρω, Ἐξοχώτατε, τὰ πράγµατα εἶναι ἀπλᾶ ἀλλὰ καὶ πολύ σοβαρά. Δὲν ἀρκοῦν οἱ ὡραῖοι λόγοι. Ὁ διορισµὸς Σας µᾶς δίνει τὴν εὐκαιρίαν νὰ διευκρινίσωµεν τὰ πράγµατα, ὥστε νὰ ἀποφευχθοῦν παρεξηγήσεις καὶ παρερµηνεῖαι. Ἀναµένοµεν νὰ ἴδωµεν ἐν τῷ προσώπῳ Σας τὸν ἄξιον ἐκπρόσωπον µιᾶς δικαιοκρατούµενης πολιτείας, ὁ ὁποῖος ἅµα τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων του θὰ ἀσκήσῃ τὰς ὡς ἄνω ἁρµοδιότητάς του ἀπροφασίστως.

Καὶ ἐρχόµεθα εἰς ὡρισµένα βασικὰ ζητήµατα, τῶν ὁποίων θεωροῦµεν ὅτι δέον νὰ ἐπιληφθῆτε ὡς ὁ νέος Πολιτικὸς Διοικητής. Ἐν πρώτοις ἐκφράζοµεν τὴν ἐπιθυµίαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπως ἐνισχυθῇ ἡ ἀπ᾽ εὐθείας σχέσις µετὰ τῆς κορυφῆς τῆς Πολιτείας, δηλαδὴ τοῦ κυρίου Πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας. Καὶ δὲν ὑπάρχει αἰτία νὰ βραδύνῃ περαιτέρω ἡ ἀπὸ κοινοῦ µετὰ τοῦ Πρωθυπουργικοῦ Γραφείου ρύθµισις τοῦ προγράµµατος τῆς συναντήσεως µετ᾽ αὐτοῦ τῆς ἁρµοδίου ἱεροκοινοτικῆς ἐπιτροπῆς. Παρακαλοῦµεν νὰ ἐπαναλάβητε πρὸς τὸν κ. Πρωθυοπουργὸν τὴν παλαιοτέραν σχετικὴν παράκλησιν ἡµῶν καὶ νὰ συµβάλητε εἰς τὰς ἀναγκαίας συνεννοήσεις.

Ἀκολούθως εἶναι ἀναγκαῖον νὰ ἀσχοληθῆτε ἐπισταµένως µετὰ τοῦ ἐκκρεµοῦντος θέµατος τῆς Μονῆς Ἐσφιγµένου, τὸ ὁποῖον ὡς καρκίνωµα εἰς τὸ σῶµα τοῦ Ἁγίου Ὄρους πρέπει νὰ λάβῃ τέλος ἄνευ καθυστερήσεως. Θεσµικῶς, ἐκκλησιαστικῶς καὶ δικαστικῶς ἔχει λυθῆ πρὸ πολλοῦ καὶ ἀναµένεται ἡ ὁλοκλήρωσίς του διὰ τῆς ἐφαρµογῆς τῶν νοµίµων ἀποφάσεων ἀπὸ πλευρᾶς τῆς Πολιτείας, δηλαδὴ ὑπὸ τοῦ Πολιτικοῦ Διοικητοῦ, ὥστε µετὰ ταῦτα ἡ νόµιµος ἀδελφότης καὶ διοίκησις τῆς Μονῆς νὰ δυνηθῇ ἐπὶ τέλους νὰ λειτουργήσῃ ὡς αἱ ὑπόλοιποι Μοναὶ τοῦ Ἁγίου Ὄορυς εἰς τὴν ἕδραν της. Εὐχόµεθα καὶ ἀναµένοµεν νὰ προσηλωθῆτε εἰς τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐµπράκτως, συστηµατικῶς καὶ λίαν συντόµως, ἐν συνεννοήσει µετὰ τῆς νοµίµου διοικήσεως τῆς µονῆς διὰ τὰς τυχὸν λεπτοµερείας. Εἶναι ἀδιανόητον νὰ παραµένουν ἀνεκτέλεστοι νόµιµοι ἀποφάσεις καὶ νὰ λαθροβιοῦν ἀκόµη ἐνταῦθα ἀπελατέοι σχισµατικοὶ κοµπορρηµονοῦντες εἰς βάρος ὅλων τῶν θεσµῶν τοῦ κράτους καὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ἐπ᾽ ἐσχάτων, ὄχι ὅµως καὶ διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ γεραροῦ Ἄθωνος, παρατηρεῖται µία ραγδαία αὔξησις προσκυνητῶν, προερχοµένων ἐξ ὁµοδόξων κυρίως κρατῶν καὶ παραλλήλως ἔντασις τοῦ ἐνδιαφέροντος ἐγκαταβιώσεως ἀνθρώπων τῆς αὐτῆς προελεύσεως. Τὸ Ἄγιον Ὄρος θετικῶς ἀντιµετωπίζει τὸ αὖξον ἐνδιαφέρον τῶν ὀρθοδόξων διὰ τὸ Περιβόλιον τοῦτο τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἐπιθυµεῖ ὅµως νὰ ὑποµνήσῃ ὅτι ὁ ἡσυχαστικὸς χαρακτήρ του, ἡ ἐκκλησιαστικὴ τάξις ὑπὸ τὴν πνευµατικὴν ἐποπτείαν τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου καὶ ἡ ἑλληνικὴ κυριαρχία δὲν θὰ διασαλευθοῦν.

Δὲν ἐπιθυµοῦµεν νὰ ἐπεκταθῶµεν εἰς ἕτερα δευτερεύοντα ζητήµατα, βέβαιοι ὄντες ὅτι θὰ φανῆτε ἀρωγὸς πρὸς τὸ Ἅγιον Ὄρος, οἱ µοναχοὶ τοῦ ὁποίου ἵστανται ἐδῶ φρουροὶ τῆς παραδόσεως, φύλακες ἱερῶν σκευῶν, χειρογράφων, ἐντύπων, ἱερῶν εἰκόνων καὶ ἄλλων τιµαλφῶν, συντηρηταὶ ἀρχαίων κτιριακῶν συγκροτηµάτων, φιλόξενοι ἔναντι δεκάδων χιλιάδων προσκυνητῶν, πρόµαχοι τῆς πίστεως καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ γένους.

Δραττόµεθα τῆς εὐκαιρίας ἵνα ἐκφράσωµεν δι’ Ὑµῶν διὰ πολλαπλῆν φορὰν τὰς θερµὰς εὐχαριστίας καὶ τὴν εὐγνωµοσύνην τῶν Ἁγιορειτῶν πρὸς τὴν φιλτάτην Ἑλληνικὴν Πολιτείαν διὰ τὴν βοήθειαν καὶ συµπαράστασιν αὐτῆς πρὸς τὰ ἱερὰ τοῦ Ἁγίου Ὄρους σκηνώµατα. Διότι, µερίµνῃ καὶ φροντίδι τῆς Πολιτείας, τὰς τελευταίας δεκαετίας ἀνεστηλώθησαν τὰ περισσότερα παλαιὰ κτίρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους, µὲ χρηµατοδοτήσεις τόσον ἀπὸ ἐθνικούς, ὅσον καὶ εὐρωπαϊκοὺς πόρους. Παρακαλοῦµεν ὅπως µεταφέρετε τὰς εὐχαριστίας ἡµῶν πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν καὶ τὴν Κυβέρνησιν διὰ τὴν βοήθειαν καὶ συµπαράστασιν εἰς τὴν ἐπίλυσιν τῶν ἐκκρεµούντων προβληµάτων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, παρακαλοῦντες διὰ τὴν τακτοποίησιν καὶ τῶν λοιπῶν ἐκκρεµοτήτων.

Κύριε Διοικητά,

Εὐχαριστοῦντες ἅπαντας τοὺς τιµῶντας Ὑµᾶς καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος διὰ τῆς παρουσίας των σήµερον ἐδῶ, εὐχόµεθα καλὴν διακονίαν εἰς τὸ ἔργον Σας µὲ τὴν βοήθειαν τῆς Παναγίας.

Θὰ ἦτο παράλειψις, ἐάν κατὰ τὴν στιγµὴν ταύτην τῆς ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων σας, δὲν ἐξεφράζοµεν καὶ πάλιν τὰς θερµὰς καὶ ἐγκαρδίους εὐχαριστίας ἐκ µέρους συνόλου τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος εἰς τὸν ἀπερχόµενον Διοικητὴν κ. Ἀρῖστον Κασµίρογλου διὰ τὴν µακρόχρονον καλὴν διακονίαν αὐτοῦ, ὅστις ἐκέρδισε τὴν ἀγάπην, τὴν τιµὴν καὶ τὴν ἐµπιστοσύνην ἡµῶν, µὲ τὸ ἦθος, τὴν εὐγένειαν, τὴν προσήνειαν, τὴν µετριοπάθειαν καὶ τὴν ἐν γένει παρουσίαν του. Ἂν καὶ ἡ θητεία του ἔληξεν, θὰ παραµένῃ εἰς τὰς καρδίας ἡµῶν τῶν Ἁγιορειτῶν ὡς γνήσιος φίλος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καὶ θὰ ἀναµένωµεν τὴν συµπαράστασιν καὶ βοήθειάν του εἰς κάθε εὔκαιρον περίστασιν.

Μὲ τὰς σκέψεις αὐτὰς κλείνοµεν τὴν σύντοµον ταύτην προσλαλιάν, ἐγχειρίζοντες Ὑµῖν ἐκ µέρους τῆς Ἱ. Κοινότητος ἀντίτυπον τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καὶ εὐχόµεθα, ἐξοχώτατε κύριε Διοικητά, ἡ Ἔφορος τοῦ Ἱεροῦ ἡµῶν Τόπου Κυρία Θεοτόκος νὰ εὐλογήσῃ δαψιλῶς τὸ ἔργον Ὑµῶν, εἰς ἐκπλήρωσιν τῶν νέων καθηκόντων καὶ τῆς εὐθυνηφόρου ἀποστολῆς σας.