9.10.13

Νέος Καθηγούμενος της Ι. Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους


Ἀνακοίνωσις

Ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὄρους ἀνακοινώνει ὅτι μετά τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ πολυφιλήτου Καθηγουμένου ἡμῶν Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου, ἔλαβε χώραν σήμερον, 26.9/9. 10.2013, ἡμέραν Τετάρτην, ἡ διαδικασία ἐκλογῆς τοῦ νέου Καθηγουμένου συμφώνως πρός τά ὁριζόμενα εἰς τόν Καταστατικόν Χάρτην τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Νέος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἐσφιγμένου ἐξελέγη παμψηφεί ὁ Γέρων Ἱερομόναχος Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος καί ἀνέλαβεν ἀμέσως τά καθήκοντά του εἰς συνέχισιν τοῦ ἔργου τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Χρυσοστόμου.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἐσφιγμένου Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος, κατά κόσμον Ἀναστάσιος Γαζέτας τοῦ Παναγιώτου καί τῆς Δήμητρας ἐγεννήθη ἐν Ἀθήναις τό ἔτος 1973. Περατώσας τάς ἐγκυκλίους αὐτοῦ σπουδάς ἐφοίτησεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν Ἀθηνῶν.

Τό ἔτος 1992 προσῆλθεν καὶ ἐκάρη εἰς τό τότε ὑπό τόν Γέροντα Χρυσόστομον (Κατσουλιέρην) Ἱερόν Σιμωνοπετριτικόν Κελλίον τοῦ Εὐαγγελισμοῦ παρά τάς Καρυάς. Ἐκεῖ χειροτονηθείς διάκονος καί πρεσβύτερος παρέμεινεν ἕως τοῦ 2005.

Ἀπό τοῦ ἔτους αὐτοῦ καί ἐντεῦθεν, ὁμοῦ μετά τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου καί τῆς λοιπῆς ἀδελφότητος ἀνέλαβε τήν διακονίαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου ὑπηρετῶν ὡς Προϊστάμενος καί Ἐπίτροπος εἰς τήν Γεροντικήν Σύναξιν Αὐτῆς καί ἐκπροσωπήσας Αὐτήν πολλάκις εἰς τήν Ἱεράν Κοινότητα.

Σύμπασα ἡ ἀδελφότης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου ὁμοῦ μετά τῶν φίλων καί συνεργατῶν Αὐτῆς προσεύχεται, ὁ Κύριος νά ἀναπαύσῃ τήν ψυχήν τοῦ κοιμηθέντος Γέροντός μας καί ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἡ Ἔφορος καί προστάτις τοῦ Ἁγίου Ὄρους νά σκέπῃ καί ἐνισχύῃ τόν νέον Καθηγούμενον πρός δόξαν Θεοῦ, κραταίωσιν τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν τόπου καί πλήρη ἐφαρμογήν τῆς κανονικῆς τάξεως περί τήν Ἱεράν Μονήν συμφώνως πρὸς τάς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος καί τῆς Μητρός Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.


Ἐν Καρυαῖς τῇ 26ῃ Σεπτεμβρίου/9ῃ Ὀκτωβρίου 2013
Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἐσφιγμένου.